postheadericon Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce

Rachunkowość finansowa jest jednym z działów tego systemu informacyjnego, zajmującego się ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i ocenianiem zjawisk oraz procesów gospodarczych, które stale zachodzą w przedsiębiorstwie.

Głównym celem rachunkowości finansowej jest więc rzetelne sprawdzanie i odzwierciedlanie w formie pieniężnej transakcji i procesów wewnątrz firmy. Dzięki skutecznie przeprowadzonym bilansom czy poprawnie wypełnionym księgom rachunkowym możliwe będzie przedstawienie sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa zajmuje się więc przede wszystkim określaniem majątku czyli aktywów. Jednakże oprócz aktywów istotne są również sposoby finansowania majątku, czyli tak zwane pasywa.

W teorii rachunkowość finansowa podobnie jak rachunkowość budżetowa oraz każdy inny jej rodzaj zależny od przedmiotu zainteresowania, spełnia kilka określonych funkcji, między innymi informacyjną, dowodową, rozliczeniowo-obrachunkową, kontrolną oraz sprawozdawczą. Oznacza to, że celem rachunkowości jest przede wszystkim zarejestrowanie wyników, stworzenie dokumentacji i przedstawienie wniosków w celach ewidencyjnych.

W praktyce zaś można zależnie od okoliczności i potrzeb korzystać z uproszczonego lub pełnego systemu rachunkowości. Pierwszy sposób, którego celem jest maksymalne uproszczenie metody naliczania podatków dochodowych, polega na wybieraniu pojedynczych zapisów wyników. W ramach tego systemu w rachunkowości korzysta się z ksiąg przychodów i rozchodów oraz kart podatkowych. Pełny system rachunkowości natomiast dotyczy zazwyczaj podmiotów i osób prawnych o wysokich obrotach (na przykład banki, stowarzyszenia, jednostki samorządowe), dlatego też system ten nadzorują również organa kontrolne. W tym przypadku zapisy prowadzi się na kontach rachunkowych z zastosowaniem bilansów zysków i strat.

Rachunkowość finansowa zajmuje się więc między innymi ewidencjonowaniem akcji, czeków, weksli oraz wszelkich pieniężnych procesów i działań w przedsiębiorstwie, w tym również wyceną towarów lub usług. Na podstawie metod stosowanych w rachunkowości można także przygotować wszelkie rozliczenia pracownicze czy zestawienia kosztów podatku VAT. Księgowanie finansowe służy więc ciągłemu monitorowaniu sytuacji w przedsiębiorstwie i ewentualnemu alarmowaniu o problemach, badanych według spójnych zasad rachunkowości.